Bộ tài liệu huấn luyện cho nông dân cải thiện điều kiện lao động
Bộ tài liệu huấn luyện cho nông dân cải thiện điều kiện lao động
Do Dự án Tăng cường năng lực an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp tại Việt Nam - RAS/04/MOI/JPN tài trợ biên soạn. (Download toàn bộ nội dung tài liệu tại đây)

Các tin khác