QCVN 04:2009/BCT – Quy chuẩn quốc gia về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

Quy chuẩn quốc gia về An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

Đây cũng là một tài liệu quý và cần thiết dành cho cán bộ an toàn của công ty khai thác, công nhân, kỹ sư môi trườngvà những ai quan tâm tới cải tạo, phục hồi môi trường.

Mục lục
Lời nói đầu
Chương I. Quy định chung

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Giải thích từ ngữ
Chương II. An toàn trong công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
Chương III. An toàn thiết bị mỏ
Chương IV. An toàn điện mỏ
Chương V. An toàn xưởng sàng tuyển tại mỏ
Chương VI. An toàn địa chất và trắc địa
Chương VII. Phòng ngừa và giải quyết sự cố
Chương VIII. Công tác phòng chống bão lụt, chống sét, chống cháy
Chương IX.Vệ sinh công nghiệp và y tế
Chương X. Bảo vệ môi trường, phục hồi mặt đất
Chương XI. Quản lý công tác an toàn mỏ lộ thiên
Chương XII. Tổ chức thực hiện
Phụ lục

Các bạn có thể download tại đây


Các tin khác